danni.tv

Ngôn ngữ của lời nói dối

4
0

Channel: TED-Ed

Hãy xem làm cách nào để biết ai đó đang nói dối?

Rất bổ ích

Autoplay